ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ-2018

ಆಯೋಗದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಚುಆ/01/ಇಯುಬಿ/2016, ದಿನಾಂಕ: 01-08-2018 ರ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಯಸಿದೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, 2018 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರ್ಡುವಾರು ಅಂತಿಮ ಮೀಸಲಾತಿ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2018
ಕ್ರ.ಸಂ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು
1 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 01 ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರಾದಿಂದ ಹುಸೇನಿ ಆಲಂವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ
2 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 01 ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರಾದಿಂದ ಹುಸೇನಿ ಆಲಂವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ
3 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 02 ಹುಸೇನಿ ಆಲಂ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ನಗರವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹೆಂಡಗಾರ ಅಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿ
4 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 02 ಹುಸೇನಿ ಆಲಂ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ನಗರವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹೆಂಡಗಾರ ಅಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿ
5 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 03 ಶಹಾಪೂರಪೇಠದಿಂದ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಶರಣನಗರ ಶಹಾಪೂರಪೇಠ ಯಾದಗಿರಿ
6 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 03 ಶಹಾಪೂರಪೇಠದಿಂದ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಶರಣನಗರ ಶಹಾಪೂರಪೇಠ ಯಾದಗಿರಿ
7 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 04 ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೋವಿವಾಡವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬೋವಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ
8 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 04 ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೋವಿವಾಡವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬೋವಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ
9 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 05 ಭೋವಿವಾಡದಿಂದ ಜಾಕಾಮಠವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
10 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 05 ಭೋವಿವಾಡದಿಂದ ಜಾಕಾಮಠವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
11 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 06 ಗೋಗಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ರಂಗಮಹಲವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
12 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 06 ಹಜಾಮವಾಡಿದಿಂದ ಬಂಡಿಗೇರಾವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ
13 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 07 ಹಜಾಮವಾಡಿದಿಂದ ಬಂಡಿಗೇರಾವರೆಗೆ ತುನ್ನೂರು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
14 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 07 ಬಂಡಿಗೇರಾದಿಂದ ರಂಗಮಹಲವರೆಗೆ ತುನ್ನೂರು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
15 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 08 ಬಂಡಿಗೇರಾದಿಂದ ರಂಗಮಹಲವರೆಗೆ ಪದ್ಮಲತಾ ಸ್ಮಾರಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
16 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 08 ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರಾದಿಂದ ಹುಸೇನಿ ಆಲಂವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ
17 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 09 ಪಟೇಲವಾಡಿದಿಂದ ಕೋಲಿವಾಡಾವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಕೋಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ
18 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 09 ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರಾದಿಂದ ಹುಸೇನಿ ಆಲಂವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಸ್ಲಿಂಪೂರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ
19 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 10 ಕೋಲಿವಾಡಾದಿಂದ ತಪ್ಪಡಗೇರಾವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಡ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟಗರವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿ
20 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 10 ಕೋಲಿವಾಡಾದಿಂದ ತಪ್ಪಡಗೇರಾವರೆಗೆೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಲಿವಾಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) ಯಾದಗಿರಿ
21 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 11 ತಪ್ಪಡಗೇರಾದಿಂದ ಕೋಲಿವಾಡಾ ಗಂಜವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ
22 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 11 ತಪ್ಪಡಗೇರಾದಿಂದ ಕೋಲಿವಾಡಾ ಗಂಜವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ ಕೋಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ
23 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 12 ಬುಖಾರಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ಕುಂಬಾರವಾಡಿವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
24 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 12 ಬುಖಾರಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ಕುಂಬಾರವಾಡಿವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
25 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 13 ಬಾರವಾಡಿದಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಮೊಹಲ್ಲಾವರೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು) (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
26 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 13 ಬಾರವಾಡಿದಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಮೊಹಲ್ಲಾವರೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು) (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
27 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 14 ರಾಯಚೂರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಆಸರ ಶರಿಫ್‍ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
28 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 14 ರಾಯಚೂರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಆಸರ ಶರಿಫ್‍ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
29 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 15 ಆಸರಶರೀಪ್‍ದಿಂದ ಕಾಜರಾಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಸಾಬವಾಡಿವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕವರ್ಡ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿ
30 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 15 ಆಸರಶರೀಪ್‍ದಿಂದ ಕಾಜರಾಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಸಾಬವಾಡಿವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕವರ್ಡ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಆವರಣದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿ
31 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 16 ಖಸಾಬವಾಡಿದಿಂದ ಪಟೇಲವಾಡಿ ಗಾಂಧಿಚೌಕವರೆಗೆ

ಪದ್ಮಲತಾ ಸ್ಮಾರಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
32 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 16 ಖಸಾಬವಾಡಿದಿಂದ ಪಟೇಲವಾಡಿ ಗಾಂಧಿಚೌಕವರೆಗೆ

ಪದ್ಮಲತಾ ಸ್ಮಾರಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
33 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 17 ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
34 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 17 ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
35 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 18 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೋನಿ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿದಿಂದ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ
36 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 18 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಲೋನಿ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿದಿಂದ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ
37 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 19 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿದಿಂದ ಹಿರೇ ಅಗಸಿವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೋಡ ಸೈಟ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
38 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 19 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿದಿಂದ ಹಿರೇ ಅಗಸಿವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೋಡ ಸೈಟ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
39 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 20 ಹಿರೇ ಅಗಸಿದಿಂದ ದುಖಾನವಾಡಿವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಟದ ಮೈದಾನ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
40 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 20 ಹಿರೇ ಅಗಸಿದಿಂದ ದುಖಾನವಾಡಿವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಟದ ಮೈದಾನ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
41 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 21 ದುಖಾನವಾಡಿ , ಬಾನಾಗಲ್ಲಿದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
42 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 21 ದುಖಾನವಾಡಿ , ಬಾನಾಗಲ್ಲಿದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
43 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 22 ಬಾನಾಗಲ್ಲಿ, ದೋಬಿವಾಡದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರವರೆಗೆ

ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
44 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 22 ಬಾನಾಗಲ್ಲಿ, ದೋಬಿವಾಡದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರವರೆಗೆ

ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
45 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 23 ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಿಂದ ಬಕ್ಕಲವಾಡಿವರೆಗೆ

ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
46 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 23 ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಿಂದ ಬಕ್ಕಲವಾಡಿವರೆಗೆ

ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)) ಯಾದಗಿರಿ
47 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 24 ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿದಿಂದ ಚಟ್ಟಾನ ಏರಿಯಾವರೆಗೆ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
48 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 24 ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿದಿಂದ ಚಟ್ಟಾನ ಏರಿಯಾವರೆಗೆ

ಅಲ್‍ಹಕ್ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಟಾನಗಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ
49 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 25 ಕೆ .ಇ.ಬಿ. ಆಫೀಸ್ ಮುದ್ನಾಳ ಲೇಔಟ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರವರೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ
50 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 25 ಕೆ .ಇ.ಬಿ. ಆಫೀಸ್ ಮುದ್ನಾಳ ಲೇಔಟ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರವರೆಗೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ
51 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 25 ಕೆ .ಇ.ಬಿ. ಆಫೀಸ್ ಮುದ್ನಾಳ ಲೇಔಟ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರವರೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ
52 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 26 ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರವರೆಗೆ

ಪಿ.ಸಿ. ಜೈನ್ ದೋಖಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
53 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 26 ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರವರೆಗೆ

ಪಿ.ಸಿ. ಜೈನ್ ದೋಖಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
54 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 27 ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ “

ಪಿ.ಸಿ. ಜೈನ್ ದೋಖಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯಭಾಗ)) ಯಾದಗಿರಿ
55 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 27 ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ “

ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಯಾದಗಿರಿ
56 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 28 ಮದನಪೂರ ಗಲ್ಲಿದಿಂದ ಲಾಡೆಸಗಲ್ಲಿವರೆಗೆ

ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಯಾದಗಿರಿ
57 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 28 ಮದನಪೂರ ಗಲ್ಲಿದಿಂದ ಲಾಡೆಸಗಲ್ಲಿವರೆಗೆ

ಎ.ಇ.ಇ. ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
58 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 29 ಶಿವನಗರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡವರೆಗೆ

ಇ.ಇ. ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿ
59 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 29 ಶಿವನಗರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡವರೆ ಗೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶು ವೈಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
60 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 30 ಅಜೀಜ ಕಾಲೋನಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿರಿಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಗರ, ಹೋಲಸ್ಟನ್ (ಅಮೇರಿಕನ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‍ವರೆಗೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶು ವೈಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
61 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 30 ಅಜೀಜ ಕಾಲೋನಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿರಿಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಗರ, ಹೋಲಸ್ಟನ್ (ಅಮೇರಿಕನ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‍ವರೆಗೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
62 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 31 ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಜೀವನ ಶಾ ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾವರೆಗೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
63 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 31 ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಜೀವನ ಶಾ ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾವರೆಗೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
64 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 31 ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಜೀವನ ಶಾ ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾವರೆಗೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು
1 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 01-ಕುಂಬಾರಪೇಟ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಗಲ್ಲಿ
2 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 01-ಕುಂಬಾರಪೇಟ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕುಂಬಾರ ಪೇಟ
3 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 02-ಕುಂಬಾರಪೇಟ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸಿಂಗಪೇಟ
4 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 02-ಕುಂಬಾರಪೇಟ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕುಂಭಾರಪೇಟ
5 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 02-ಕುಂಬಾರಪೇಟ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಂಭಾರಪೇಟ
6 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 03-ಡೊಣ್ಣಗೇರಾ ಆನಂದ ವಿಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
7 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 04-ಶಂಷೀರಪುರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಶ-ಶಂಷೀರಪುರ
8 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 04-ಶಂಷೀರಪುರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ ಶಂಷೀರಪುರ
9 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 05-ಉಪ್ಪಾರಮೊಹಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮ್ಯಾಗೇರಿ
10 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 06-ದೋಬಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಬಲ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
11 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 06-ದೋಬಿಮೊಹಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಎಡಭಾಗ ಸುರಪುರ
12 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 07-ಝಂಡದಕೇರಾ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಸುರಪುರ
13 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 07-ಝಂಡದಕೇರಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸುರಪುರ
14 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 08- ಮುಜಂದಾರಗಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ ಬಲ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
15 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 08- ಮುಜಂದಾರಗಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ ಎಡ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
16 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 09-ಕಬಾಡಗೇರಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬಾಡಗೇರಾ ಎಡಭಾಗ
17 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 09-ಕಬಾಡಗೇರಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬಾಡಗೇರಾ ಬಲಭಾಗ
18 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 10-ಮೊಜಂಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ಬಲಬಾಗ ಸುರಪುರ
19 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 10-ಮೊಜಂಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ಎಡಬಾಗ ಸುರಪುರ
20 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 11-ಶೆಟ್ಟಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಜಾನಕಿದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರಪುರ
21 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 12-ಖುರೇಷಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖುರೇಷಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
22 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 12-ಖುರೇಷಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖುರೇಷಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
23 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 13-ದಖನಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಖನಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಬಲಭಾಗ ಸುರಪುರ
24 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 13-ದಖನಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಖನಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಎಡಭಾಗ ಸುರಪುರ
25 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 14-ವೆಂಕಟಾಪುರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರ
26 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 15-ಗಾಂಧಿನಗರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಳದಕೇರಿ ಸುರಪುರ
27 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 16-ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ
28 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 17-ಮೇದಾಗಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಧಾಗಲ್ಲಿ ಬಲ ಭಾಗ ಸುರಪುರ
29 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 18-ಗುಡಾಳಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸುರಪುರ
30 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 19-ಹಸನಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಸನಾಪುರ ಬಲ ಭಾಗ
31 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 20-ರಾಜಾಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ ಡಾ|| ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ರಂಗಂಪೇಟ
32 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 21-ಖುರೇಷಿಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
33 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 21-ಖುರೇಷಿಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
34 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 22-ಪರನಾಲಮೊಹಲ್ಲಾ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಂಪೇಟ ಎಡ ಭಾಗ
35 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 22-ಪರನಾಲಮೊಹಲ್ಲಾ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಂಪೇಟ ಬಲ ಭಾಗ
36 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 23-ಬೀಚಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
37 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 23-ಬೀಚಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
38 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 24- ಧೂಲಪೇಟ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೂಳಪೇಟ ಬಲಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟಿ
39 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 24- ಧೂಲಪೇಟ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೂಳಪೇಟ ಎಡಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
40 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 25-ಮಂಗಲಬಜಾರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಬಲ ಬಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
41 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 26-ಶರ್ಕಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಚ್ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಬಲ ಬಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
42 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 26-ಶರ್ಕಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಚ್ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಎಡಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
43 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 27-ಮಹಿಬೂಬ ಸುಬಾನಿ ದರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಿಮ್ಮಾಪುರ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)
44 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 28-ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಸರಕಾರಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜ ಎಡ ಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
45 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 28-ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಸರಕಾರಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜ ಬಲ ಭಾಗ ರಂಗಂಪೇಟ
46 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 29-ದಿವಳಗುಡ್ಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿವಳಗುಡ್ಡ ಬಲ ಭಾಗ
47 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 29-ದಿವಳಗುಡ್ಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿವಳಗುಡ್ಡ ಎಡ ಭಾಗ
48 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 30-ವಣಕಿಹಾಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಣಕಿಹಾಳ ಬಲ ಭಾಗ
49 ಸುರಪೂರ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 31-ವಣಕಿಹಾಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಣಕಿಹಾಳ ಎಡಭಾಗ
ಕ್ರ.ಸಂ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು
1 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :1-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್
2 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :2-ಕಂದುರು ಓಣಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್
3 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :3 -ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಟ್ಟಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಟ್ಟಾ,ಗುರುಮಠಕಲ್
4 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :4 -ಗಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಟ್ಟಾ,ಗುರುಮಠಕಲ್
5 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :5- ನೀರೆಟ್ಟಿ ಓಣಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಗುರುಮಠಕಲ್
6 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :6-ನಾನಾಪುರ್ ಮತ್ತು ನಾಸರಜಂಗ್ ಕಟ್ಟಾ ಸರಕಾರಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಹ್ಯಾತರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಸ ಗುರುಮಠಕಲ್
7 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 07-ನಾನಾಪೂರ ಹರಿಜನವಾಡ ಸರಕಾರಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪೂರಬೇಸ್ ಗುರುಮಠಕಲ್
8 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 08-ಉಪ್ಪರಗಡ್ಡ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪರಗಡ್ಡಾ ಗುರುಮಠಕಲ್
9 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ :9-ಕೊಡ್ಲಿಮಠ ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್.) ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಗುರುಮಠಕಲ್
10 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 10-ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಗರ ಸರಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾದರ ಓಣಿ, ಗುರುಮಠಕಲ್
11 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 11-ಕೋಲಭಾವಿ ನಾನಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪರಗಡ್ಡಾ ಗುರುಮಠಕಲ್
12 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 12-ಹರಿಜನವಾಡ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/ಎ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡ ಗುರುಮಠಕಲ್
13 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 13-ಬೀರಪ್ಪಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹರಿಜನವಾಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡ ಗುರುಮಠಕಲ್
14 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 14-ಜಂಗಡಿ ಗೇರಾ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಗುರುಮಠಕಲ್
15 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 15-ಶಹಾಬುದ್ದಿನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುರುಮಠಕಲ್
16 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 16-ಪಂಚಾಯತ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುರುಮಠಕಲ್
17 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 17-ಶಹಾಬುದ್ಧಿನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ-ಪಂಚಾಯತ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮೋಮಿನಪುರ, ಗುರುಮಠಕಲ್
18 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 18-ಮೋಮಿನಪೂರಾ ಮತ್ತು ಕಲಾಲವಾಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಗೇರಾ, ಗುರುಮಠಕಲ್
19 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 19-ಕಟ್ಟಲಗೇರಿ ರಾಮನಗರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕಟ್ಟಲಗೇರಾ ಗುರುಮಠಕಲ್
20 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 20-ಮಜ್ಜಿಗೇರಿ ಓಣಿ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುರುಮಠಕಲ್
21 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 21-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುರುಮಠಕಲ್
22 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 22-ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ, ವಿಧ್ಯಾನಗರ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಗರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ಗುರುಮಠಕಲ್
23 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 23-ಗಂಗಾನಗರ-ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗುರುಮಠಕಲ್