ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ : ವಿಭಾಗ ವಿವರ

ತಾಲೂಕ ಹೋಬಳಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಶೋರಾಪುರ 3 2 1 22 119 162
ಹುಣಸಗಿ 2 1 0 20 82 152
ಶಹಾಪುರ 3 2 1 22 90 147
ವಡಗೇರಾ 2 0 0 19 64 55
ಯಾದಗಿರ 4 1 1 24 94 143
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ 6 1 0 16 70 86
ಒಟ್ಟು 16 7 3 123 519 745