ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಮಾರ್ಗ

ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಂಬೈ ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಂಬೈ ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ

ಬಿರಿದ ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೈದೆರಾಬಾದ್ ರಿಂದ ತಿರುಪತಿ

ಹೈದೆರಾಬಾದ್ ರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಯಾದಗಿರಿ ತಲುಪಲು ಮಾರ್ಗ