ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2017 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ -23 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28/06/2018

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2017 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ -23 ಹುದ್ದೆಗಳು