ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-253719

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು.

  1. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ-01

  2. 05 ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು-05

  3. 120 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು-120

  4. 11 ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು