ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕೋವಿಡ-19 ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಕೋವಿಡ-19 ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಿತಿ  28/04/2022

ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ 08473253950
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 948012732
ತಾಲೂಕ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ  ಸುರಪೂರ 9886055406
ತಾಲೂಕ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ 9945957964
ತಾಲೂಕ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಹಪುರ್ 9620333873
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104
ರಾಷ್ಟ  ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1075
1