ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-250387

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ನಿರತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಸುಧಾರಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸುಧಾರಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು