ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2021-2022

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ -2022