ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
1 ಯಾದಗಿರಿ 08473 585201 ಮತ್ತು 585202
2 ಶಾಹಪುರ್ 08479 585223
3 ಶೊರಾಪುರ್ 08443 585224
4 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ 08473 585214
5 ವಡಗೇರಾ 08479 585202 ಮತ್ತು 585223
6 ಹುಣಸಗಿ 08443 585215