ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರಿಂದ 2009)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ ಜಗದೀಶ 29-12-2009 15-05-2011
2 ಶ್ರೀಮತಿ.ಗುರುನೀತ್ ತೇಜ್ ಮೆನನ್ 16-05-2011 07-09-2012
3 ಶ್ರೀ.ಎಫ್.ಆರ್ ಜಮಾದಾರ 21-09-2012 27-03-2013
4 ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ 28-03-2013 14-05-2013
5 ಶ್ರೀ.ಎಫ್.ಆರ್ ಜಮಾದಾರ 15-05-2013 21-05-2014
6 ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ 26-06-2014 08-08-2016
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಖುಷ್ಬೂ ಗೋಯಲ್ ಚೌದರಿ 19-08-2016 28-07-2017
8 ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆನನ್ 28-07-2017 08-08-2017
9 ಶ್ರೀ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ 09-08-2017 30-07-2018
10 ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮ ರಾವ್ ಎಂ 30-07-2018 27-08-2020
11 ಡಾ. ರಾಗಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ 27-08-2020 04-06-2022
12 ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್ 04-06-2022 18-07-2023
12 ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಬಿ 18-07-2023