ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು ತಾಲೂಕಗಳು ಹೋಬಳಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ಗ್ರಾಮಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು

1 6 16 7 6 123 519 745

 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ : ವಿಭಾಗ ವಿವರ

ತಾಲೂಕ ಹೋಬಳಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಶೋರಾಪುರ 3 3 1 22 119 162
ಹುಣಸಗಿ 2 0 1 20 82 152
ಶಹಾಪುರ 3 2 1 22 90 147
ವಡಗೇರಾ 2 0 1 19 64 55
ಯಾದಗಿರ 4 1 1 24 94 143
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ 6 1 1 16 70 86
ಒಟ್ಟು 16 7 6 123 519 745