ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾಆಸ್ಪತ್ರೆ 1
2 ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 2
3 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು 6
4 ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು 41
5 ಒಟ್ಟು ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು 3
6 24X7 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು 41
7 ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳು 166
ಕೆ.ಪಿ .ಎಂ.ಇ ಕಾಯಿದೆ ಯದಾಗಿರ ದಿನಾಂಕ 28-06-2018 ವರೆಗೆ
ಕವಸತಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಶಹಾಪುರ ಶೊರಾಪುರ್ ಯಾದಗಿರ ಒಟ್ಟು
ಅಲೋಪಥಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ 2 1 8 11
ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 8 0 6 14
ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ 2 0 10 12
ಲೋಪಥಿಕ್ ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ 0 1 0 1
ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ 17 8 13 38
ಡೈಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ 7 10 10 27
ಫಿಸ್ಲೋರ್ಥೆಪಿ ಸೆಂಟರ್ 1 0 0 1
ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ 0 0 0 0
ಹೆಮೊಇಪಾಥಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 0 0 0 0
ಹೆಮೊಇಪಥಿಕ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ 0 0 3 3
ಹೋಮಿಯೋಪಿತಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ 18 10 18 46
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ 0 0 0 0
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 2 1 4 7
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ 0 0 2 2
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ 22 40 7 69
ಯುನಾನಿ ಡೇಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ 0 0 1 1
ಯುನಾನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ 0 0 1 1
ಒಟ್ಟು 79 71 83 234