ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 15-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 22-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಾಗಲಿರುವ ಲಾಕ್ ಡಾನ್ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದೇಶ