ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಜಾದ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾದಗಿರಿ