ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

Partially Online

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಗ್ರಾಮಒನ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 29/04/2022

ಗ್ರಾಮಒನ್ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯ ಗ್ರಾಮಒನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಏಕ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ2ಸಿ ಸೇವೆಗಳು,…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ