ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 20.8.2022 ರಂದು ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು.