ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೊಡೇಕಲ್, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

19/01/2023 - 19/01/2024