ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2019ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 16-12-2019ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.

17/12/2019 - 31/12/2020