ಆರ್ ಟಿ ಐ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ,2017-18 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1)(ಎ)-4(1)(ಬಿ) ವಿವರಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷೀನರ್ ಕಛೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ 2015-16 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕಲಂ4(1)(ಎ) ಮತ್ತು ಕಲಂ4(1)(ಎ)ವಿವರಗಳು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ) ಯ 16 ನೇ ಅಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮಗಳ ವಿವರ .

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (Dated 21/06/2016)

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ವಾರ್ಷಿಕ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ,2012-13 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1)(ಎ) ವಿವರಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ,2016-17 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1)(ಬಿ) ವಿವರಗಳು.

ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಕಛೇರಿ,ಸುರಪುರ 2012-13 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1)(ಎ) ವಿವರಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷೀನರ್ ಕಛೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ 2012-13 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕಲಂ4(1)(ಎ) ಮತ್ತು ಕಲಂ4(1)(ಎ)ವಿವರಗಳು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ,ಯಾದಗಿರಿ,ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ) ವಿವರಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಯಾದಗಿರಿ,ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕಲಂ4(1)(ಎ)ಮತ್ತು(ಬಿ) ವಿವರಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿ ,ಯಾದಗಿರಿ,ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕಲಂ4(೧)(ಬಿ) ವಿವರಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಯಾದಗಿರಿ,ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕಲಂ4(೧)(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ)ವಿವರಗಳು.

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಹಾಪುರ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005-4 (1) ಬಿ

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸುರಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005-4 (1) ಎ

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸುರಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005-4 (1) ಬಿ

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005-4 (1) ಎ

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005-4 (1) ಬಿ

ಪಂ.ರಾ.ಇ.ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005-4(1)(ಎ)ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ)ವಿವರಗಳು.

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು | ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಿಮೆಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು

  • 1. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೋಬೈಲ್ ನಿಂದ RCKERO ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ 9731979899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ
  • 2. ಫೋಟೋ ಬಯೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ
  • 3. ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ( http://ahara.kar.nic.in ) ಭೇಟಿನೀಡಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ

www.yadgir.nic.in ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / QR ರೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ QR ಓದಿ